హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Sunday, March 18, 2012

రతీదేవి


ఒక మొగుడు తప్పి పూయిన అయన పెళ్లాని వెతక మని పోలీసు స్టేషన్ కి వచ్చాడు.
పోలీసు : ఎంత కాలంగా నీ పెళ్ళాం కనిపించటం లేదు.
మొగుడు : రెండు రోజులు
పోలీసు : పేరు
మొగుడు : రతీదేవి
పోలీసు : ఎత్తు
మొగుడు : 157 చం
పోలీసు : బరువు
మొగుడు : తెలీదు
పోలీసు : జుట్టు రంగు
మొగుడు : నలుపు అనుకుంటాను ( అనుమానం గా )
పోలీసు : కళ్ళు రంగు
మొగుడు : గుర్తు లేదు
పోలీసు : పోయేటప్పుడు ఎ బట్టలు వేసుకుంది?
మొగుడు : గుర్తు లేదు
పోలీసు : పోయేటప్పుడు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా?
మొగుడు : హ మా అల్సేషన్ కుక్క జింబో
పోలీసు : ఎలా ఉంటుంది
మొగుడు : బ్రౌన్ రంగు, నల్ల కళ్ళు , చాల బలంగ ఉంటుంది , భల మయిన పిక్కలు, ఎద్దు వట్టలు (balls ) లాంటి వట్టలు. మెడలో బంగారు బెల్ట్ , బంగారు గొలుసు, మాతో నే తినేది , మా మద్యలో పడుకునీది, నీను లేన్నపుడు నా పెళ్ళాన్ని వోదేలేది కాదు. ఊపటం మొదలు పెడితే ఒక్క గంట వరకు ఆపేది కాదంట అని ఎడుపు మొదలు పెట్టాడు...........

పోలీసు : ( తన సహచరులతో ) ముందు ఆ కుక్క ని వెతకండి అది దొరికేతే ఇతగాడి పెళ్ళాం ఈజీ గా ఆ కుక్కని వెతుకుంటూ మన దగ్గరకు వస్తుంది...........

1 comment:

Rajahamsa Raja said...

http://telugusextels.blogspot.in/